หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ตามที่เทศบาลเมืองท่าบ่อ    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองท่าบ่อ   เพื่อมาปฏิบัติงานตามภารกิจ  และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ซึ่งได้รับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๖๓  นั้น
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
        ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
๑.  ประเภทพนักงานจ้าง
          ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ
       ๑.๑.๑  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม           จำนวน  ๑  อัตรา
       ๑.๑.๒  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสัตวแพทย์                       จำนวน  ๑  อัตรา
       ๑.๑.๓  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                  จำนวน  ๑  อัตรา
       ๑.๑.๔  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา                    จำนวน  ๑  อัตรา
          ๑.๒  พนักงานจ้างทั่วไป
                 -  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป                          จำนวน  ๑๑  อัตรา
          ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  (ชั้น ๒)  เทศบาลเมืองท่าบ่อ   ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  และทางเว็บไซต์  www.thabo-mu.go.th  หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่เบอร์  ๐๔๒-๔๓๒๒๒๒  สำนักปลัดเทศบาล
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างบ่อบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างบ่อบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างบ่อบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ผู้ดำเนินการ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ร่วมกับ บริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
 
สถานที่ดำเนินการ
จัดฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนวัดสว่าง หมู่ที่ ๒ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
                    ๑. เทศบาลเมืองท่าบ่อ ออกประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
                    ๒. เทศบาลเมืองท่าบ่อ ปิดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ และป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
                    ๓. ประกาศข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักนายกรัฐมนตรีเว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสาย เพื่อให้ทราบข้อมูลโครงการและสถานที่แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนทราบ
                    ๔. ส่งหนังสือเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
                    ๕. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ณ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายพร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
                    ๖. ประชาสัมพันธ์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสาย ให้ประชาชนรับทราบพร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายใน ๑๕ วัน
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง  ให้ใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามที่  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑     โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้ร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  และเสนอนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่ออนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  นั้น
 
12 3 4 5 6 7 8 9 10
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถบรรทุก)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานที่ว่าง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางถนน คสล.รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 7 หมู่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 3 (ด้านซ้าย) หมู่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 3 (ด้านขวา) หมู่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุทิศกลัดณรงค์ หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างบ่อบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างบ่อบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
รานชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหา และเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนจรดลสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาอุทิศ 1 และซอยประชาอุทิศ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมลำโขง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำนักงาน อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขปรัปบรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องรับสมัครคัดเลือกสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-โทรทัศน์สี ชนิดสมาร์ททีวี แอลอีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจ้าะจง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนนิกรประสิทธิ์ ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจรดล 2 ต่อจากเดิม (ด้านขวา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนนิกรประสิทธิ์ ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 5 ธันวา ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ จากสามแยกถนนบรรเทาทุกข์ถึงหกแยก ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-โทรทัศน์สี ชนิดสมาร์ททีวี แอลอีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 5 ธันวา ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ จากสามแยกถนนบรรเทาทุกข์ถึงหกแยก ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัต์ติกคอนกรีต ซอยสารีบุตร ต.ท่าบ่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ5 ต.ท่าบ่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยมณีโกมล ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.2-005 ถนนพุทธบูชา จากวัดพระงามศรีมงคล-ถนนหลังวัดองค์ตื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองบท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ