หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 พฤษภาคม 2561 กองคลัง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เมษายน 2561 กองคลัง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขปรัปบรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2558-2560 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันตก)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง คสล.ถนนคูเมือง ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 3 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (พ.ค.-ก.ค.2559) (สขร.1)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558-เม.ย.2559) (สขร.1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2558
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2558
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก 2558)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)
การขออนุญาตตั้งปั้มน้ำมัน
การขออนุญาตก่อสร้าง
คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ พ.ศ. 2555
พรก.ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ