หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
 
การขอใบรับรองการก่อสร้าง
การขอใบรับรองการก่อสร้าง
 
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
 
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิ
 
การแจ้งการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิ
การแจ้งการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิ
 
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งขุดดิน
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิ
 
การแจ้งถมดิน
การแจ้งถมดิน
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
 
การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-โปรยกระดาษ
การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-โปรยกระดาษ
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ-ลูกจ้างประจำ
การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ-ลูกจ้างประจำ
 
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีป้าย
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาฯ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาฯ
 
การลงทะเบียนและยื่นรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นรับเงินเบี้ยความพิการ
 
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
 
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ