หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ติดต่อ
 
ส่วนราชการ
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองท่าบ่อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ , ๐๔๒-๔๐๐๑๕๒
๐๔๒-๔๓๒๐๐๑
ห้องนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (นายประพาส  นครภักดี)
หน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
๐๔๒-๔๓๒๒๒๒ 
รองนายกเทศมนตรี (นายณรงค์  วีระศิริ) ๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๑๔
รองนายกเทศมนตรี (นายอมรวิทย์  เปียผ่อง) ๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๑๓
รองนายกเทศมนตรี (นายชาคริตชัย  จอมแจ้ง) ๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๑๒
สำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ
สถานธนานุบาล
๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๑๔
๐๔๒-๔๓๒๐๙๗
กองคลัง ๐๔๒-๔๓๒๒๒๐ 
กองการศึกษา ๐๔๒-๔๓๑๙๘๔
กองวิชาการและแผนงาน ๐๔๒-๔๓๒๖๖๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๐๔๒-๔๓๒๒๒๑
กองช่าง ๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๑๙
๐๔๒-๔๓๑๖๑๐
กองสวัสดิการสังคม ๐๔๒-๔๓๑๕๕๐ ต่อ ๒๒  และ ๐๔๒-๔๐๐๓๓๑
งานทะเบียนและบัตร
กองการประปา
๐๔๒-๔๓๒๓๓๐
๐๔๒-๔๓๑๐๕๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ๐๔๒-๔๓๒๖๐๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองท่าบ่อ
สถานธนานุบาล
๐๘๑-๐๕๕๕๒๕๒
๐๔๒-๔๓๒๕๒๐ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ